Skip to content

Политика за приватност

Оваа политика за приватност обезбедува информации за обработката на лични податоци кога ги посетувате нашата интернет страна. Ги собираме и обработуваме само оние лични податоци кои се неопходни за остварување на нашите законски задачи и овластувања.
 

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е Здружението на граѓани „БУДНОСТ“. Збирките на лични податоци се обработуваат во согласност со одредбите на Законот за заштита на лични податоци.

 

Категории на корисници на лични податоци

Нашиот веб-сајт е достапен за користење од страна на граѓани, баратели, и други заинтересирани страни кои преку нив пристапуваат до информации.

Податоци кои ги собираме
 • При користење на нашиот веб-сајт, можеме да собереме следниве категории на лични податоци:
  • Информации за уредот, оперативниот систем и пребарувачот кој го користите, страните кои ги посетувате и времето што го поминувате на секоја страна, URL на претходната страна и јазикот на пребарувачот.
  • Лични податоци кои ги доставувате доброволно преку нашата веб-страница, како име и презиме, адреса, контакт телефон, е-пошта и други потребни информации за обработка на Вашите барања и иницијативи.
 

Како ги користиме собраните податоци

Собраните лични податоци се користат исклучиво за остварување на нашите законски задачи и овластувања, како и за обезбедување на одговарање на Вашите барања и иницијативи. Вашите лични податоци што ги собираме за време на вашата посета на нашата веб-локација се податоци што вие доброволно ги оставате и тие се обработуваат од следниве причини:

 •  да им овозможиме на корисниците најдобро искуство при посетата на нашата веб-локација;
 • да ги анализираме посетите на нашата веб-страница, да ги идентификуваме корисниците;
 • како и за одржување на информациската безбедност на нашата веб-локација.
 

Споделување на податоци

Не споделуваме лични податоци за Вас на трети лица, освен во случаи кога тоа е неопходно за извршување на нашите задачи, како на пример, со даватели на услуги кои ги ангажираме како обработувачи, или на барање од суд, полиција или други надлежни органи.

Вашите права

Според законот за заштита на лични податоци, имате следните права:

 • Право на пристап –имате право да добиете потврда за тоа дали се обработуваат вашите лични
  податоци, како и да добиете пристап до вашите лични податоци и дополнителни информации кои
  се однесуваат на обработката на личните податоци.

 • Право на бришење – имате право да побарате да се избришат вашите лични податоци, а ние тоа
  барање ќе го прифатиме доколку личните податоци повеќе не се потребни за исполнување на
  целите, доколку приговорите на обработката и не успееме да докажеме дека нашиот легитимен
  интерес е поголем од вашите основни слободи и права, и доколку личните податоци се
  обработуваат незаконски.
 • Право на исправка -доколку сметате дека било кои лични податоци кои ги собираме се неточни
  или нецелосни, имате право да побарате и добиете исправка на неточните податоци или
  дополнување на нецелосните лични податоци.
 • Право на повлекување на согласноста –имате право да ја повлечете дадената согласнос во секое време, без да се влијае на законитоста на обработката која била заснована на согласноста пред истата да биде повлечена.
 • Право на ограничување на обработката на вашите лични податоци – имате право да побарате обработката да запре додека се утврдува точноста на податоците, додека се проверува дали легитимниот интерес преовладува над вашите основни права и слободи и слично.
За дополнителни информации или за остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, контактирајте на [email protected] .

Промена на политиката за приватност

Оваа политика за приватност редовно се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и активности на Здружението на граѓани „БУДНОСТ“.

Важност од : 15.03.2024 година

Кочани, С. Македонија

www.budnost.org.mk

Здружението на граѓани “БУДНОСТ